کنترل عفونت در دندان پزشکی و افزایش عمر مفید یونیت دندان پزشکی

اهمیت کنترل عفونت در سیستم های ساکشن و کاسه کراشوار دندان پزشکی

هــدف از كنتــرل عفونــت، حــداقل كــردن خطــرتمــاس و برخورد با ارگانيسم هاي پاتوژن و ايجاد محيط سالم براي درمان بيماران مي باشد. يكي از خطرات وعوامل آلودگي، ايجاد سـريع بيوفيلم در لوله هاي جريـان آب همـراه بـا توليـد آئروسـل هـاي آلوده كننده، مي باشـد.
بيـوفيلم يـک مجموعـه پيچيـده از تـوده ميکروبي هتروژن است که در سطحي که با مايع در تمـاس بـوده تشــکيل ميشــود. بــه علــت جريــان كــم و دوره ايســتائي زيــاد،يونيت هاي دندانپزشکي محيط مناسبي را بـراي تشـکيل بيـوفيلم بوجود مي آورند. سرعت کم آب در قسمت داخلي لولـه سـبب چســبيدن و کلــونيزه شــدن بــاکتري هــا مــي شــود. اگرچــه بيــوفيلم چســبيده بــه ديــواره هــاي لولــه، بــاقي مــي مانــد ، امــا ميکروارگانيسم هاي آزاد شده اغلب در جريـان وجـود دارنـد و ممکن است به دهان بيمار يا فضا، از طريق پـوار يـا سـاير وسـايل دندانپزشکي منتقـل و پخـش شـوند.
باكتريهـاي ايجادكننـده بيوفيلم به بعضي بيوسايدها مقاومت نشان مي دهند، بنابراين يك منبع اوليه براي آلودگي مستقيم مي باشند که اهمیت ضدعفونی کردن سیستم های ساکشن و کاسه کراشوار را دوچندان می کند.

 

توصیه متخصصین برای استفاده منظم از محلول کنسانتره وکیوسید۲

متخصصین توصیه می کنند به صورت منظم و هفتگی از محلول کنسانتره وکیوسید۲ برای پاکسازی و ضدعفونی سیستم های ساکشن دندان پزشکی استفاده شود.

نکته حائز اهمیت در استفاده منظم از محلول وکیوسید۲ جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی در قسمت های داخلی مکش سیستم های ساکشن دندان پزشکی می باشد، که این امر باعث افزایش عمر مفید یونیت های دندان پزشکی می شود.

 

گزیده ای از مزایای محلول کنسانتره وکیوسید۲

     

۱) ۱لیتر محلول کنسانتره وکیوسید۲ = ۵۰ لیتر محلول آماده مصرف
۲) عدم ایجاد کف و فاقد آلدئید، فنل و کلر آزاد و هرگونه آلودگی زیست محیطی
۳) استفاده روزانه باعث عدم ایجاد بوی نامطبوع در سیستم های ساکشن دندان پزشکی
۴) از بین برنده انواع قارچها، ویروسها، باکتریها و بیوفیلمها در لوله های ساکشن دندان پزشکی
۵) کاربرد بسیار سریع و آسان با استفاده از ظرف ویژه رقیق سازی وکیوسید

 

اثربخشی محلول کنسانتره وکیوسید۲

     

دارای قابلیت از بین بردن انواع باکتر یها در مدت زمان 15 دقیقه بر اساس استاندارد های
اروپایی: EN 1040 , EN 13727 , EN 14561
دارای قابلیت از بین بردن مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (عامل بیماری سل) در مدت زمان 60
دقیقه بر اساس استاندارد های اروپایی: EN 14348, EN 14563
دارای قابلیت از بین بردن انواع قارچ ها (از جمله کاندیدا آلبیکنز) در مدت زمان 15 دقیقه
دارای قابلیت از بین بردن ویروس هرپس (عامل بیماری انواع تبخال) در مدت زمان 15 دقیقه
دارای قابلیت از بین بردن انواع ویروس هپاتیت در مدت زمان 5 دقیقه
Yeasticide: EN 1275, EN 13624, EN 14562

 

"محلول کنسانتره وکیوسید۲" در حجم 1 لیتر به همراه "ظرف مخصوص رقیق سازی وکیوسید" ارائه می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر مورد نظر "کلیک" کنید.

   

جهت خرید محلول کنسانتره وکیوسید۲در قسمت "عضویت در سایت" عضو شوید و در صورتی که عضو هستید

در قسمت "وارد شوید" وارد شبکه فروش ما بشوید و ثبت سفارش کنید.

سفارش شما در اسرع وقت ارسال می شود.